top of page

Group

Public·60 members

Lektira Mali Pirat Za Citanje


Lektira Mali Pirat Za Citanje ->>> https://urlin.us/2ttsRf

Here is a possible title and article with html formatting for the keyword "Lektira Mali Pirat Za Citanje":


Mali pirat: roman o avanturama bokeljskih mornara


Mali pirat je roman za decu pisca Anta StaniÄiÄa iz 1956. godine. Govori o Åivotu grupe mornara koji su Åiveli pre oko 300 godina i o bokeljskim obiÄajima. Glavni junak je Miljan, ÄetrnaestogodiÅnji deÄak koji se sa svojim starijim bratom Ilkom i drugim pomorcima upuÅta u opasnu potragu za njihovom sestrom Jelenom, koju je kidnapovao zloglasni gusar Ali-Kosa.


Radnja romana se odvija u 18. veku na Jadranskom moru, gde su mornari iz Boke Kotorske trgovali sa Venecijom i drugim gradovima. Roman je podeljen na tri dela: Dobro jutro, dobri sine; Mali pirat; i SreÄan povratak. U prvom delu se upoznajemo sa likovima i situacijom u kojoj se nalaze. Ilko treba da se oÅeni Ljubicom, ali na dan venÄanja saznaje da je njegova sestra Jelena oteta od strane gusara. On odluÄuje da odloÅi svadbu i krene u osvetu i spasavanje. Miljan mu se pridruÅuje, iako je joÅ dete, jer voli svoju sestru i Åeli da bude hrabar kao brat.


U drugom delu pratimo avanture Miljana i ostalih mornara na moru. Oni se suoÄavaju sa brojnim opasnostima, kao Åto su oluje, neprijateljski brodovi, glad i ÅeÄ. Miljan pokazuje svoju snalaÅljivost, hrabrost i dobroÄudnost u raznim situacijama. On uspeva da se sprijatelji sa jednim od gusara, koji mu otkriva gde se nalazi Ali-Kosin brod. Miljan takoÄe saznaje da je Jelena Åiva i da je Ali-Kosa zaljubljen u nju.


U treÄem delu dolazi do konaÄnog obraÄuna izmeÄu Ilka i Ali-Kose. Miljan pomaÅe svom bratu da oslobodi Jelenu i pobedi gusara u borbi. Oni uspevaju da zapale Ali-Kosin brod i pobegnu sa svojim jedrenjakom. Na putu kuÄi se raduju svom sreÄnom povratku i planiraju Ilkovu svadbu sa Ljubicom. Roman se zavrÅava porukom o ljubavi prema porodici, zaviÄaju i moru.


Mali pirat je roman koji oduÅevljava decu svojom dinamiÄnom radnjom, zanimljivim likovima i pouÄnim porukama. Pisac je inspirisan istinitim dogaÄajem iz istorije Boke Kotorske, koji je pronaÅao u starim papirima. On je oÅiveo davno zaboravljene ljude i dogaÄaje i stvorio delo koje spada u klasike deÄje knjiÅevnosti.Here are a few more paragraphs for the article:


Osim avanturistiÄkih elemenata, roman sadrÅi i mnoge opise bokeljskih obiÄaja i tradicije. Pisac je Åeleo da prikaÅe lepotu i bogatstvo kulture ovog kraja, koja je bila pod uticajem raznih naroda i civilizacija. U romanu se spominju neki od obiÄaja koji su vezani za venÄanje, kao Åto su zidanje maslinjaka, pucanje iz puÅke i pevanje pesama. TakoÄe se opisuju i neki od obiÄaja koji su vezani za more, kao Åto su pravljenje brodova, trgovanje sa Venecijom i borba sa gusarima.


Pisac je takoÄe Åeleo da prikaÅe i teÅak i opasan Åivot mornara u to vreme. Oni su morali da se bore sa prirodnim silama, neprijateljima i nepravdom. Mornari su Äesto bili odsutni od svojih porodica i domova, pa su im nedostajali ljubav i razgovor. Zbog toga su ponekad bili skloni neslanim Åalama i piÄu. MeÄutim, oni su uvek imali veliku ljubav prema moru i slobodi. More im je pruÅalo moguÄnost da upoznaju nove krajeve, ljude i kulture. More im je takoÄe pruÅalo izazove i avanture koje su ih Äinile hrabrim i mudrim.


Mali pirat je roman koji nas uÄi o vaÅnosti porodiÄnih veza, prijateljstva i solidarnosti. Pisac nam pokazuje da je ljubav najjaÄa sila koja moÅe da prevaziÄe sve prepreke i opasnosti. On nam takoÄe pokazuje da je hrabrost neÅto Åto se stiÄe kroz iskustvo i suoÄavanje sa problemima. On nam na kraju poruÄuje da treba da cenimo svoj zaviÄaj i svoju kulturu, ali i da budemo otvoreni za druge narode i civilizacije. 9160f4acd4


https://www.macangainstitute.org/group/macanga-institute-group/discussion/f2291e92-8766-478d-a255-fe721b59aea5

https://www.uxi.cat/group/0633867063-abortion-pills-for-sale-in-piketberg-bu/discussion/3f1e4f8b-cb79-46d0-a2bf-fd610dceec20

https://www.uxi.cat/group/0736697713-buy-cytotec-abortion-pills-in-nongoma/discussion/ee0fcd2d-6f35-41a0-a00a-e6e61ac044c3

https://de.sosouthernsoundkits.com/group/sosouthernsoundkits-group/discussion/4a348980-4b97-408d-b7da-fae5555cf324

https://www.chepplus.com/group/chep-plus-group/discussion/a8c580ea-1d57-49aa-aeb6-dac5d36b449b

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Kimberly Barrett
 • Janet Gee
  Janet Gee
 • React Junior
  React Junior
 • Lokawra Shiopa
  Lokawra Shiopa
 • cucu kika
  cucu kika
bottom of page